Aviso Legal

FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO, como responsable deste sitio web, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información (LSSI), en particular, conforme ao disposto no seu artigo 10, este sitio web ofrece aos usuarios ou destinatarios do servizo e aos órganos competentes, a seguinte información de forma permanente, fácil, directa e gratuíta:

  • Titular do sitio web: FEDERACIÓN GALLEGA DE COMERCIO
  • N.I.F.: G27170158
  • Domicilio a efectos de notificacións: Ronda de la Muralla nº52, 27002, Lugo (España)
  • Correo electrónico a efectos de notificacións: infoantimailspammer@comerciogalicia.es
  • Nome do dominio web: comerciogalicia.es
  • Teléfono de contacto: 982 255 120

 

Todos os dereitos reservados.

1. Os dereitos de propiedade intelectual da web cluster.comerciogalicia.org, seu código fonte, deseño, estrutura de navegación, bases de datos e os distintos elementos nel contenidos son titularidade da Federación Gallega de Comercio ou do Ministerio de Educación e Formación Profesional, a quen corresponde o exercicio exclusivo dos dereitos de explotación dos mesmos en calqueira forma e, en especial, os dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación.

2. Estas condicións xerais regulan o acceso e utilización do sitio www.cluster.comerciogalicia.org que Federación Gallega de Comercio ou o Ministerio de Educación e Formación Profesional pón gratuitamente a disposición dos usuarios de internet. O acceso ao mesmo implica a súa aceptación sen reservas. A utilización de determinados servizos ofrecidos neste sitio rexirase ademáis polas condicións particulares previstas en cada caso, que se entenderán aceptadas por o mero uso de tales servizos.

3. Autorízase a visualización, impresión e descarga parcial do contenido da web só e exclusivamente se concorren as seguintes condicións:

  • Que sexa compatible cos fins da web www.cluster.comerciogalicia.org
  • Que realícese co exclusivo ánimo de obter a información contida para uso personal e privado. Prohíbese expresamente a súa utilización con fines comerciais ou para a súa distribución, comunicación pública, transformación ou descompilación.
  • Que ningún dos contidos relacionados nesta web sexan modificados de ningunha maneira.
  • Que ningún gráfico, icono ou imaxe dispoñible nesta web sea utilizado, copiado ou distribuido separadamente do texto ou do resto de imaxes que o acompañan.

4. A Federación Gallega de Comercio resérvase a facultade de efectuar, en calqueira momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida da súa web, da configuración e presentación de éste e das condicións de acceso. 

5. A Federación Gallega de Comercio non garantiza a inexistencia de interrupcións ou os erros no acceso a web, ao seu contido, nin que éste se encontre actualizado, aínda que desenvolverá os seus mellores esforzos para, no seu caso, evitalos, subsanalos o actualizalos.

6. Tanto o acceso a esta web como ou o uso que poida facerse da información contida na mesma é da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. A Federación Gallega de Comercio non responderá de ningunha consecuencia, dano ou perxuicio que poideran derivarse de dito acceso o uso da información. A Federación Gallega de Comercio non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que poidan causarse ao sistema informático do usuario (hardware e software), os ficheiros ou os documentos almacenados no mesmo, como consecuencia da presencia de un virus no ordenador do usuario utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web, de un mal funcionamento do navegador o do uso de versións non actualizadas do mesmo. 

7. A Federación Gallega de Comercio non asume responsabilidade algunha derivada da concesión ou contenidos dos ligazóns de terceiros aos que se fai referencia na web, nin garantiza a ausencia de virus u otros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), aos documentos ou os ficheiros do usuario, excluindo cualquueira responsabilidade polos danos de cualqueira clase causados ao usuario por este motivo. 

8.  A Federación Gallega de Comercio ou o Ministerio de Educación e Formación Profesional é titular dos dereitos de propiedade industrial referidos a seus productos e servizos. Respecto as citas de productos e servizos de terceiros, A Federación Gallega de Comercio recoñece a favor de seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a súa soa mención ou aparición na web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha da Federación Gallega de Comercio sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio, recomendación por parte da Federación Gallega de Comercio.

9. A utilización non autorizada da información contida nesta web, a súa reventa, así como a lesión dos dereitos da Propiedade Intelectual ou Industrial da Federación Gallega de Comercio ou do Ministerio de Educación e Formación Profesional dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

10. Calqueira ligazón de terceiros a esta web debe ir a súa páxina principal ou de entrada. 

11. A Federación Gallega de Comercio e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela (Galicia).